Organisatie van het onderwijs

Hoe organiseren we ons onderwijs op de Lispeltuut? We hebben de belangrijkste uitgangspunten voor u op een rijtje gezet.

Doorgaande lijn

We staan een doorgaande lijn voor in de manier waarop we met zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid omgaan. We willen ook een doorgaande lijn in onze afspraken en leerstof hebben, zodat kinderen weten waar ze aan toe zijn en er geen hiaten zijn in wat ze moeten leren. Ons onderwijs is gericht op betekenisvol leren. We geven leerlingen ruimte om in hun ontwikkeling hun talenten in te zetten. De manier van aanbieden van leerstof sluit aan bij de interesses in de groep. We passen gevarieerde werkvormen toe, waarbij we rekening houden met de kwaliteiten van de leerlingen. We laten leerlingen zelf vraagstukken oplossen, om zo recht te doen aan hun creativiteit

Kwaliteitszorg als vertrekpunt

Het leren van kinderen is de basis van de kwaliteitszorg. De kwaliteit hiervan mag geen toeval zijn. Op verschillende momenten gedurende de dag kunnen we ons afvragen of we het goede hebben gedaan, of we bijvoorbeeld het beoogde leerdoel hebben bereikt. Daarnaast maken we gebruik van methode gebonden en onafhankelijke toetsing en observatie. We analyseren en evalueren opbrengsten en stellen op basis van de conclusies de plannen bij. De kwaliteitszorg strekt zich uit over ons gehele schoolbeleid. Voor de jaarplannen geldt dat we erop letten dat we de concrete, haalbare doelen formuleren waar we energie van krijgen.

Passend Onderwijs

Uitgangspunt voor ons is om de nadruk te leggen op wat een kind kan. Dat sluit ook aan bij onze gedachte dat ieder kind talenten heeft en dat wij een omgeving kunnen bieden om deze talenten ook te laten groeien. Ons ondersteuningsbeleid is gericht op alle kinderen. Sommige kinderen hebben meer ondersteuning nodig dan anderen. Leerlingen die juist meer uitdaging nodig hebben, werken met het programma Levelwerk. In het schoolondersteuningsprofiel is vastgelegd welke ondersteuning we kunnen bieden aan leerlingen die dat nodig hebben. De Lispeltuut maakt deel uit van het samenwerkingsverband PO Noord Kennemerland, waarin scholen samenwerken op het gebied van Passend Onderwijs.

Uitstroom naar het voortgezet onderwijs

Al in groep 7 krijgt u een eerste voorlopig advies m.b.t. de het vervolgonderwijs. Uitgangspunt daarbij is de meerjarige ontwikkeling van het kind. We baseren ons hierbij op de schoolvorderingen en het algehele functioneren. In groep 8 volgt het definitieve advies. Alle kinderen doen dat schooljaar mee met de centrale eindtoets (IEP). De uitstroom van de groepen 8 naar het voortgezet onderwijs 2022-2023 vindt u hier:

ICT

ICT is een onlosmakelijk onderdeel van ons onderwijs en de maatschappij geworden en neemt daarom een belangrijke plek in op onze school. In toenemende mate maken digitale leermiddelen deel uit van het onderwijs. Onze methodes worden steeds vaker digitaal ondersteund of zijn zelfs web-based, waardoor optimaal kan worden ingespeeld op de actualiteit. Laptops stellen ons in staat om beter aan te sluiten bij de behoeften van de individuele leerling. Naast computervaardigheden leren we de kinderen ook om Media Wijs te worden.