Introductie

De Lispeltuut maakt deel uit van SaKS (Samen Katholieke Scholen). Het onderwijs op onze school wordt gekleurd door de kernwaarden van SaKS:

Verwondering – Eigenheid – Ontmoeting – Betekenisvol.

Samen maken we onderwijs dat zorgt voor de wereld

Heldere lijn in ons denken, delen en doen: we weten waar we voor staan en gaan.

We staan een heldere pedagogische en didactische aanpak voor. Ontwikkeling van zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid van de kinderen vinden we belangrijk. Als team zijn we gezamenlijk verantwoordelijk voor hun welbevinden en ontwikkeling

Leerlingen zijn sterk betrokken bij hun eigen ontwikkeling

De kinderen hebben invloed op en zijn eigenaar van hun leerproces. Dat betekent dat we ze leren verantwoordelijkheid te nemen voor hun werk en ze laten reflecteren op hun handelen. We vinden het belangrijk dat kinderen zeggenschap hebben over de groepsregels en meepraten over de gang van zaken op school.

Ons onderwijs is gericht op betekenisvol leren

Aansluiten bij en ruimte geven aan de talenten en interesses van de kinderen is een belangrijk uitgangspunt. Door ze zelf vraagstukken op te laten lossen, willen we recht doen aan hun creativiteit. We nodigen leerlingen uit om hun plek als Wereldburger in te nemen.

We staan in verbinding met ouders en organisaties rondom het kind

Ouders hebben een belangrijke plek in onze aandacht voor kinderen in de uitwisseling van informatie en verwachtingen. Bij het nadenken over de visie en het beleid van de school, zijn de ouders voor ons belangrijke gesprekspartners.